Barangolj Velünk!

gróf Bethlen Bálintgróf Bethlen Bálint

Bethlen Balint

 

Gróf Bethlen Bálint, az EKE első elnöke

 

 

Mikor 1891-ben megindította az E. M. K. E. az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület megalakítását, nagy zavarban volt, mert nem kapott az egyesület élére elnököt.
Tényleg olyan emberünk az erdélyi részben nem volt, ki mert volna egy ily egészen új irányú egyesület élére állni, azt sikerre segíteni és különösen oly szellemben vezetni, mely békés és vonzó hatásával nem csak szorosan véve közgazdasági, de nemzeti szempontból is érvényesüljön. Szerencsés választás volt tehát Bethlen Bálint grófnak megnyerése az ügynek, mert róla mindenki tudja, hogy a hazafias eszméknek lelkes, buzgó és kipróbált híve.
Mindenesetre nehéz volt különösen a kezdet, olyan tisztikara lévén az egyesületnek, mély a Kárpát-kérdésben teljesen tájékozatlan volt. Mindamellett az elnök erős kézzel, irányt mutatólag folyt be az ügyvezetésbe, majdnem minden gyűlésen ő elnökölt és lassanként oda jutottunk, hogy az E. K. E. immár vezére lett a hasonló egyesületeknek.
A nagy-enyedi választó kerület 1892-ben orsz. képviselővé választotta elnökünket és e minőségében is minden befolyását egyesületünk érdekében hasznosította. A kormányhoz intézett kéréseinknek ő a szószólója és több ízben küldöttséget is vezetett az egyes szakminiszterekhez. Ennek eredménye, hogy portomentességet élvezünk, hogy a menedékházak építésénél segélyt kapunk és kiadványaink a hatósági könyvtárak részére megrendelteknek és minden téren érezzük a kormány tagjainak lekötelező támogatását.
Modora a tagokkal és tisztikarral szemben szíves és megnyerő. Különösen jó hatással van, hogy kirándulások alkalmával a mulatságokban élénk részt vesz. Mint szónok kevés szavú, de gondolatokban tartalmas és kénves helyzetekben is szerencsésen oldja meg a kérdéseket.
Született 1856-ban és így még sokat remélhet tőle az egyesület. Életrajzi adataiból kiemeljük, hogy gymnaziumi tanulmányait Budapesten a ref. főiskolában végezte, azután Zürichben tanult és később Bécsben végezte a jogot. Beutazta Svájczot, Olasz, Franczia- és Németországot.