Barangolj Velünk!

Dr. Cholnoky Jenő

Cholnoky kicsi 18x27

Dr. Cholnoky Jenő

(1870. július 23., Veszprém -- 1950. július 5., Budapest)

 

 

Apja, Cholnoky László köztiszteletben álló ügyvéd volt Veszprémben. Anyja, Zombath Krisztina nyolc gyermeknek adott életet, közülük három fiatalon meghalt. Középiskoláit Veszprémben és Pápán végezte. Érdeklődése már ebben a korban a földrajzra irányult, gimnazista korában írta első "földrajkönyveit". Apja azonban nem a Tudományegyetemre, hanem a Műegyetemre íratta be, mondván: a tanárok mind szegények.
A mérnöki diploma megszerzése után 1892-ben a Műegyetem vízépítési tanszékén kapott tanársegédi állást Klimm Mihály professzor mellett. Közben megismerkedett Lóczy Lajossal, az akkor már világhírű földrajtudóssal és Ázsia-kutatóval, aki 1894-ben meghívta őt maga mellé asszisztensnek a Tudományegyetem földrajzi tanszékére. Ez a "pályamódosítás" végleg meghatározta életútját, de a geográfiai kutatómunkában is kitűnően tudta hasznosítani mérnöki ismereteit és műszaki rajztudását.
Lóczy Lajos ajánlására 1896-ban szerény ösztöndíjjal Kínába ment tanulmányútra. Mestere azzal a feladattal bízta meg, hogy tanulmányozza a Kína-alföld nagy folyóinak deltavidékét, derítse fel a Sárga-folyó és a Jangce mederváltozásainak okait, körülményeit. Utazása közel két évig tartott, ezalatt feldolgozta a deltavidékek hidrográfiáját, felfedezett egy nagy lávamezőt Mandzsúriában, és a néprajtudomány számára is értékes anyagot gyűjtött. Naplója 1235 rajzot tartalmaz, köztük sok vízépítmény és különféle mérnöki pontosságú ábrázolás.
Kínából hazatérve adjunktussá léptették elő. A mérnöki diplomája mellé megszerezte második doktori oklevelét, és nem sokkal később a leíró földrajz magántanárává habilitálták. Feleségül vette Barrois Petronellát. Három gyermekük született: Béla, Tibor és Ilona. Bélából a botanika híres tudósa, Tiborból Kossuth-díjas műegyetemi tanár lett.
1905-ben a kolozsvári Tudományegyetemre nyilvános rendes tanárnak nevezték ki, és megbízták a tanszék vezetésével. 15 évet töltött Kolozsváron, magas színvonalra emelte az egyetemi oktatást, közben részletesen tanulmányozta és leírta Erdély természeti viszonyait. 1919-ben a románok bevonulása után menekülnie kellett Kolozsvárról. Budapesten földrajzi szakértőként beosztották a béketárgyalásokat előkészítő bizottságba. 1920-ban az MTA levelező tagjává választotta, a következő évben pedig kinevezték a budapesti Tudományegyetem tanszékvezető tanárává. Kifosztott, elhanyagolt tanszéket örökölt elődjétől, Czirbusz Gézától, de kitartó munkával újra nemzetközi színvonalra emelte a hazai földrajzoktatást. Tanítványai sorából olyan kiváló professzorok emelkedtek ki mint Bulla Béla, Kéz Andor, Szabó Pál Zoltán, Kádár László. Hetvenéves volt, amikor 1940-ben nyugállományba vonult. Otthonában szakadatlanul dolgozott tovább, 80 éves korában bekövetkezett haláláig.
Cholnoky Jenő a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike. Hunfalvy János és Lóczy Lajos munkásságának folytatója. Tudományos kutatásainak területe tág határok között mozgott, a geográfián kívül maradandót alkotott a hidrológiában és a klimatológiában is. A természeti földrajzon belül elsősorban a felszínalaktant (geomorfológiát) művelte. Az amerikai W. M. Davis szemléletét tette magáévá és honosította meg hazánkban, miszerint a domborzati formák szakaszosan változó (ciklikus) lepusztulási folyamatok eredményeképpen jönnek létre. Ennek szemléltetésére nagyszerű tömbszelvényeket készített, melyek a fél évszázáddal későbbi tankönyvekben is helyet kaptak. Utólérhetetlen sikereket ért el a földrajzi ismeretterjesztésben. Mintegy 50 könyvet adott ki, továbbá 700 különféle tudományos dolgozata és népszerű cikke jelent meg. Lebilincselő előadó volt, egyetemi előadásain a tantermek zsúfolásig megteltek. Szerte az országban több ezer népszerű földrajzi előadást tartott. Ő vetített először színes diaképeket Magyarországon, amelyeket maga állított elő fekete-fehér diapozitívok átfestésével. A mérnöki pontosságú szakmai rajzokon kívül mesteri grafikákat készített és művészi tájképeket festett.
Mint kolozsvári tanár az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) elnöke volt. Az MTE előbb vidéki választmányi tagja (1908-1917), majd 1920-tól elnöke volt egészen az MTE 1946-ban történt feloszlatásig. A Magyar Turista Szövetség társelnöke 1918-1923 és 1940-1941 között.
Főbb művei:
• A Balaton limnológiája, Budapest 1897.,
• A futóhomok mozgásának törvényei, Budapest 1902.,
• A Balaton jege, Budapest 1907.,
• A Balaton hidrográfiája, Budapest 1918.,
• Általános földrajz I-II., Pécs-Budapest 1923.,
• A földfelszín formáinak ismerete, Budapest 1926.,
• Magyarország földrajza, Budapest 1929.,
• A Föld és élete, Budapest 1936-37., (6 kötet, összesen 3618 oldal).
• A sárkányok földjén, (kínai utazásai)
• A tengerfenéktől a csillagokig, (népszerűen a csillagokról, meteorológiáról és a földkéreg -- hegyek, folyók, gleccserek, sivatagok, vulkánok -- változásairól)

 

 

Dr. Tavaszy Sándor

Tavaszy Sándor

 

Erdélyi református teológus és filozófus
Elemi és középiskolai tanulmányait a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte. 1907-ben beiratkozik a kolozsvári Teológiai Fakultásra, ugyanakkor – a fakultás rendje szerint filozófiát és pedagógiát tanul a Ferenc József Tudományegyetemen. Az egyetemen nagy hatással volt rá a neokantiánus iskolateremtő filozófus, Böhm Károly. Az ő teológus-tanítványa volt még Ravasz László, Tankó Béla, Bartók György és Makkai Sándor.

 

A teológiát Kolozsvárt végezte 1991-ben, azután egy szemesztert Jénában, hármat Berlinben töltött. 1913-tól püspöki titkár volt Kolozsvárt, hol 1915-ben ugyanott gimnáziumi helyettes tanár. Ugyanabban az évben filozófiai doktorátust szerez az egyetemen, doktori dolgozata, Az ismeretelmélet és a megismerés psyhológiája. Transcendentál-philosophiai tanulmány, 1914-ben jelent meg Kolozsvárt. Schleiermacherről írt dolgozatával a kolozsvári Református Teológiai Fakultáson magántanári képesítést nyert 1919-ben, a tanulmány egy évvel korábban nyomtatásban is megjelent, Schleiermacher filozófiája címen (Kolozsvár 1918).
1919-1920-as tanévben magántanári előadásokat tart a teológián a vallásfilozófia és vallástörténet tárgyköréből. 1920 őszén helyettes, 1921 elején rendes teológiai tanár lett előbb az egyháztörténelmi tanszéken – Révész Imre nyomdokában -, 1926-ban a Makkai Sándor püspökké választásával megüresedett rendszeres teológiai tanszéken, ahol dogmatikát és etikát adott elő. A tanszéken eltöltött öt év elteltével jelenteti meg a Református keresztyén dogmatikát (Kolozsvár, 1932). A dogmatika és etika mellett vallásfilozófiai és filozófiai előadásokat tart.

 

A közélettel, a szellemi és társadalmi valósággal való állandó kapcsolata a 20-as évek végére egyre jobban megerősítették benne az ember válságának gondolatát. Karl Barth dialektika-teológiáján keresztül ismerkedett meg Kierkegaard, majd az egzisztencializmus filozófiájával, melyben felismerni vélte az ember válságának feloldását. Bámulatos gyorsasággal építette saját rendszerébe a kortárs európai egzisztencializmus szellemiségét.

 

1937-ben főjegyzővé és püspökhelyettessé választotta az erdélyi egyházkerület. Az 1939-ben megnyílt budapesti zsinatnak később rendes tagja lett. 1944-től 1948-ig a kolozsvári magyar egyetem filozófia professzora.
Széleskörű közéleti tevékenységet folytatott. Az Erdélyi Múzeum Egyesület tagja, majd elnöke, irodalmi társaságok tagja, irodalmi publikációk munkatársa. Híres természetjáró volt, az Erdélyi Kárpát Egyesület tagja és elnöke, úti élményeit, gondolatait Erdélyi tetők címen az Erdélyi Szépmíves Céh jelentette meg 1938-ban. Tagja az Erdélyi Helikonnak.

 

Számos kiadvány szerkesztésében vállal részt. Az 1923-ban újraindult Az Út című folyóirat állandó munkatársa, 1925-ban átvette a Református Szemle szerkesztését, megalapítja a Kálvinista Világot, amelyet majd Kiáltó Szó címen szerkeszt tovább.
Különböző folyóiratokban és kiadóknál 1906-tól közel 1000 írása, tanulmánya, prédikációja, könyve jelent meg.
Állami nyomásra a Teológia átszervezésekor 1948-ben nyugalmazták. 1951. december 8-án halt meg szívrohamban, teste a Házsongárdi temetőben nyugszik.

 

seprősi Czárán Gyula

 

 Seprősi Czárán Kristóf Gyula

 

 

Seprősi Czárán Kristóf Gyula (Seprős, 1847. augusztus 23. – Menyháza, 1906. január 6.) az egyik első magyar turisztikai szakember, útépítő, barlangkutató és szakíró volt, akit „a magyar turizmus atyja” néven is emlegetnek. Az Erdélyi Kárpát-egyesület örökös tiszteletbeli tagja, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat és a Magyarhoni Földrajzi Társulat rendes tagja.
Főképp a Bihar-hegységben végzett úttörő feltáró és turistaút építő munkát, részben a mócok segítségével, akiknek bizalmát sikerült megnyernie.

 

 ÉLETE

Az első Czáránok az 1700-as évek derekán érkeztek tájainkra Gyergyószentmiklósról. A kereskedéssel foglalkozó, örmény származású család közös erővel megvásárolta 1821-ben Seprőst, a hozzá tartozó birtokkal együtt. Őtt született – teljes nevén – Seprősi Czárán Kristóf Gyula 1847 augusztus 23-án. Elemi osztályait szülőfalujában végezte, majd bekerült az aradi minorita gimnáziumba, ahol csak rövid időt töltött, mert szülei továbbküldik Pozsonyba tanulni, ahol kitüntetéssel érettségizik.
Saját maga mérnöki pályát választott volna, de apja „határozott kívánságára” jogi egyetemet végez Budapesten, majd Bécs városában. Iskolai évei alatt több idegen nyelvet tanul (német, olasz, francia), és megismerkedik az irodalom és a zeneművészet szépségeivel, lehetőségeivel is. Kitűnően megtanul zongorázni (hogy ujjainak frissességét megőrizze, egy klaviatúrát – ún. néma zongorát – hordoz magával a hegyi útjain, ezen gyakorol) és versírással is próbálkozik. Még nem fejezte be az iskoláit, mikor édesapja betegsége miatt hazakényszerül, hogy mint egyedüli fiú a családban (három leánytestvére volt), folytassa a birtok igazgatását, mely egyáltalán nem volt ínyére. Felüdülést számára csak az irodalom, a zene valamint a kirándulás jelentett. Így jutott el a meziádi barlanghoz, melyről legelőször Hunfalvy János „A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása” című könyvében olvasott. Így fedezte fel a barlang első és második emeletét, ő készítette el az első térképét. Bejárta Olaszország, Németország, Svájc és Ausztria legszebb vidékeit. 1886-ban a Magyarországi Kárpát Egyesület rendes tagjává választja. Apja halála (1890) után teendőit gazdatisztjére bízza, és a továbbiakban csak a hegyeknek szenteli életét. Soha nem nősült meg. Nem tartotta helyénvalónak a házasságot egy olyan ember számára, aki az év tizenkét hónapjából kilencet távolt töltött otthonától. Menyházán kibérli a Paradeiser- villát (később Garofina, napjainkban pedig Zsilinszky), melyet saját ízlése szerint rendez be és téli rezidenciaként használ. A déznai várromhoz saját költségén utat készíttetett. Feltárja és kiépíti Menyházát és környékét. Ebben az időben a Királyi Magyar Természettudományi Társulat rendes tagjául fogadja. Biharfüredi útjai alkalmával ismerkedik és barátkozik meg Dr. Pethő Gyula budapesti geológussal, az ő hatására 45 éves korában beiratkozik (1892-ben) a Selmecbányai Erdészeti és Bányászati Főiskolára, melyet kitőnő eredménnyel végez el. Ezzel kezdetét veszi az a titáni munka, mely naggyá tette Czáránt és ismertté a Bihar hegységet a szépet szerető emberek számára.
A Kolozsváron akkoriban létrehozott Erdélyi Kárpát Egyesület tiszteletbeli tagjává választja.
Életművéhez nemcsak az általa felfedezett, feltérképezett természeti látnivalók, a hozzájuk vezető – saját költségén – kiépített utak, ösvények tartoznak, hanem az a hatalmas írásos hagyaték, melyek az Erdélyi Kárpát Egyesület lapjában, az „Erdély”-ben látnak napvilágot sorozat formájában, valamint könyv alakban megjelent útleírásai, útikalauzai.
Czárán életrajzát Záray Jenő aradi tanár jelenteti meg 1937- ben „A természetjárás apostola” címmel. A szintén aradi Mátyás Vilmos pedig „A Bihar-hegység” című könyvében leírja Czárán útjait, jelentős segítséget nyújtva ezáltal napjaink kalandkeresőinek. Fischer Aladár líceumi igazgató Mátyás Vilmos segítségével megalakítja az EKE aradi Czárán osztályát; feltárják és újrajelzik a névadójuk által alkotott ösvényeket (melyeknek sajnos, már csak töredéke létezik). Mielőtt befejezné életművét, 1906 január 5-én Menyházán, Czárán meghalt. Most már a mi kötelességünk ápolni emlékét, megőrizni mindazt, amit reánk hagyott, taposni az ösvényeit, hogy ne nőhessék be a feledés gyomjai. Ezt sugallják Czárán Gyula menyházai sírjának fekete márványból készített keresztjébe vésett szavak is: „Csak az hal meg, akit elfelejtenek!”

 

Forrás:
Siska Szabó Zoltán: Akit nem feledünk el
in rev: Útjelző, Az EKE Bánsági Osztályának Ismertetője,
2005 december, V. évf. 19. szám

 

 

 

IRODALMI MUNKÁSSÁGA
1. Biharfüred környékéről. Turisták Lapja 1899. évf. 93 1.
2. Úti vázlatok Mócopotámiából. „Erdély" 1900. évf. 9-11, 24-26, 66—68,
1. 76—78, 110—111 l.
2. Szkarisóriai váltóforrás. „Erdély" 1900. évf. 46-48 l.
3. Stina de Valei regék (Ismertetése „Erdély" 1900. évf.-ban 18 l. R. H. I.-től.)
4. Úti vázlatok Mócopotámiából. «Erdély« 1901. évf. 50-51, 72 l.
5. Aradmegyei kolindálás és turkatáncoltatás. „Ethnographia" 1901. évf. 221-225 l.
6. Úti vázlatok Mócopotámiából. "Erdély" 1902. évf 9-10 l.
7. Kalauz biharfüredi kirándulásokra. Függelékül rövid tájékoztatóval a Biharhegység egyéb természeti nevezetességeiről. Belényes.
8. Szamosbazár. Turisták Lapja 1904. évf. 97-120 l.
9. Székelyói (rekiceli) vízesés „Erdély" 1904. évf. 16-18 l.
10. A Szt. László körútról. „Erdély" 1904. évf. 89 l.
11. Cseppkőbarlangok Rév környékén. „Erdély" 1905 évf. 4—12, 39—43 l.
12. Biharfüredi regék.
13. „Leviatanopolis." (Újságcikk.)
14. A túri hasadék. „Erdély" 1906. évf. 1—2. sz.

 

 

 

Dr. Balogh Ernő

Balogh Erno

Dr. Balogh Ernő

1882. Július 24, Köröskisjenő – 1969. Július 11, Kolozsvár

 

1882-ben született az Arad megyei Kisjenőn. Tanítói családból származott. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában, Nagyszalontán és Debrecenben végezte, majd 1901-ben beiratkozott a Kolozsvári Egyetem Természetrajz–Földrajz Karára, ahol akkoriban olyan nagynevű egyéniségek tanítottak, mint dr. Terner Adolf és dr. Szádeczky Kardoss Gyula. Amikor 1905-ben Balogh Ernő befejezte egyetemi tanulmányait, akkor kezdte el kolozsvári egyetemi tanári tevékenységét dr. Cholnoky Jenő, a modern földrajz kiemelkedő alakja. Mivel Balogh Ernő az egyetemen maradt, alkalma volt ezekkel a tudósokkal együtt dolgozni, kezdetben muzeológusként az Ásvány- és kőzettani múzeumban, 1907-től dr. Szádeczky professzor tanársegédjeként. Szépen ívelő egyetemi pályáját az I. világháború akasztotta meg. Átélte a háború borzalmait, fogságba esett. Fogsága szomorú, megrázó emlékeit sokszor idézte fel kirándulásainkon. Azt a színészi bemutatót, amelyet ilyen alkalmakkor eljátszott előttünk, soha elfelejteni nem lehet. A rosszul táplált, elgyengült fogolytársak közül egyesek az önkéntes halált választották: leültek és többet nem tudtak felállni – megfagytak. „Ilyenkor" – mint mondta – „a sivító, fagyos szélben megfogtam elől a kabátomat – mintha szemben álltam volna saját magammal – megráztam és megcibáltam magamat, és azt mondtam: „Balogh, térj észhez, neked ezt nem szabad!" Így élhette túl a fogság nehéz napjait. Hogy mekkora volt ennek az igaz történetnek a nevelő hatása, annak az értékelését az olvasóra bízom.
1919 és 1940 között természetrajz tanárként működött a Marianum leánylíceumban. A tudományt ezalatt is magas szinten művelte. 1924 és 1937 között három geológia és egy kémia tankönyvet írt líceumi osztályok részére. 1940-től a kolozsvári egyetem Földrajz–Geológia Karának professzora, majd a Bolyai Tudományegyetem megalakulása után a katedrafőnöke.
Didaktikai tevékenységét rendkívüli közvetlenség és világos, érthető előadásmód jellemezte. Gyulai bácsi, a laboráns, hatalmas tálcán hozta be az előadóterembe a sorra kerülő ásványokat és kristály modelleket; a kar szokása szerint, mindig óra előtt. Amikor a Professzor úr bejött, minden szemléltető anyagnak a keze ügyében kellett lennie. Hatalmas tudásáról, az ásvány- és kőzettanban mutatott tájékozottságáról nemcsak az előadásokon, hanem terepgyakorlatokon és tanulmányi kirándulásokon is meggyőződhettünk: az ásványok, kristályok és kőzetek csodálatos világának valós, élő lexikona volt.
Tudományos tevékenysége szerteágazó. Mindenekelőtt mineralógus volt. Ásványtani kutatásai főleg a kalcitra és a kvarc különböző módosulataira vonatkoztak. A lublinittal – a kalcit egyik módosulatával – kapcsolatos kutatásai jelentősek. Ő tisztázta a lublinit és az ún. hegyilisztek szerkezeti összefüggését. Tanulmányozta a Kolozsvár melletti Békás patak felrészében található bitumenes mészköveket és az ezek közé betelepült aragonit és gipszrétegeket. Az erdélyi medence anhidrit és gipsz lerakódásainak körülményeit tisztázva, hozzájárult ennek a vagyonnak a kitermeléséhez és értékesítéséhez. elemezte a Tusnád és Maroshévíz környéki ásványvizek karbonátos lerakódásait, javaslatot tett ezek felhasználására. Az Erdélyi medence gipszképződményeiben előforduló kvarckristályok eredetével kapcsolatban kimutatja, hogy ezek a vulkáni eredetű dacittufa leülepedésével vannak összefüggésben, ugyanis a vulkáni hamuból kolloidális kvarc került a lagunáris gipszekbe.
Geomorfológiai kutatásokat is folytatott. Ilyen értelemben meg kell említeni a Keleti Kárpátok negyedkori eljegesedési nyomaiból leszűrt konklúzióit, valamint a bodzafordulói kaptáció kimutatását.
Úttörői érdemeket szerzett a barlangkutatás terén is. Számos barlangot ő kutatott át és térképezett fel első ízben, szorgalmazta és megvalósította a barlangok komplex vizsgálatát (Bihari Meziádi, bánáti Komárniki és Popováci, radnaborbereki Felemás barlangok, a Szolcsvai búvópatak barlangja stb.). A barlangjáratokban végzett hosszas kutatómunka folyamán felfedezi a barlangok gyógyhatását. Élete utolsó évében (1969) megjelent, Cseppkővilág című könyvében így ír: „Tapasztalták, hogy barlangban, az igen alacsony hőmérséklet és átázás ellenére sem kapott senki hűlést és betegséget... (Ide fűzhetem saját tapasztalatomat is. A patak 10 fokos vizétől nyakig ázva, 10–12 óra hosszat dolgoztunk a Szolcsvai búvópatak barlangjában, de ettől közülünk soha senki, még csak nem is tüsszentett. Sőt, egyik munkatársunk hűléses lázzal ment be a barlangba, s egészségesen jött ki onnan.)" Barlangi leletei alapján cikkeket közölt a barlanglakó ősemberről, a barlangi medvéről és nyusztról. Tudományos munkáinak és népszerűsítő cikkeinek száma megközelíti a 250-et. Dr. Balogh Ernő kitűnő fényképész volt. Megnagyított táj- és barlangfényképei díszítették a Földrajz–Geológia Kar folyosóit és termeit. Számos fényképét közölték Románia 1960-as földrajzi monográfiájában és más szakmunkákban. Az Erdélyben közölt cikkeit mindig saját felvételeivel illusztrálta, de jelentek meg képei a Pásztortűzben is.
1936 és 1946 között az Erdélyi Múzeum Egyesület Ásvány- és kőzettani szakosztályának volt elnöke. Ezzel párhuzamosan az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnöki tisztségét is betöltötte, a negyvenes években az egyesület folyóiratát is szerkesztette. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület dr. Balogh Ernő elnökösködése idején működésének addig legnehezebb – szélsőséges nacionalista megnyilvánulásokkal és intézkedésekkel teli – időszakát élte át. A harmincas évek végén több magyar szervezetet, egyesületet betiltottak. Az EKE híres Kárpát-múzeumát, könyv- és térképtárát kilakoltatták a Mátyás király szülőházából. Az EKE értékes múzeumi anyagát, az „elmaradt házbér fejében" az Erdélyi Néprajzi Múzeumnak ajándékozták a román hatóságok. 1936-ban és 1937-ben az Erdély csak Transilvania cím alatt jelenhetett meg, s a szövegben magyar helységneveket, a folyók, hegyek, csúcsok neveit csak román nyelven volt szabad említeni. Ilyen időkben állt az Erdélyi Kárpát-Egyesület élén dr. Balogh Ernő professzor.

 

Ajtay Ferenc

gróf Bethlen Bálintgróf Bethlen Bálint

Bethlen Balint

 

Gróf Bethlen Bálint, az EKE első elnöke

 

 

Mikor 1891-ben megindította az E. M. K. E. az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület megalakítását, nagy zavarban volt, mert nem kapott az egyesület élére elnököt.
Tényleg olyan emberünk az erdélyi részben nem volt, ki mert volna egy ily egészen új irányú egyesület élére állni, azt sikerre segíteni és különösen oly szellemben vezetni, mely békés és vonzó hatásával nem csak szorosan véve közgazdasági, de nemzeti szempontból is érvényesüljön. Szerencsés választás volt tehát Bethlen Bálint grófnak megnyerése az ügynek, mert róla mindenki tudja, hogy a hazafias eszméknek lelkes, buzgó és kipróbált híve.
Mindenesetre nehéz volt különösen a kezdet, olyan tisztikara lévén az egyesületnek, mély a Kárpát-kérdésben teljesen tájékozatlan volt. Mindamellett az elnök erős kézzel, irányt mutatólag folyt be az ügyvezetésbe, majdnem minden gyűlésen ő elnökölt és lassanként oda jutottunk, hogy az E. K. E. immár vezére lett a hasonló egyesületeknek.
A nagy-enyedi választó kerület 1892-ben orsz. képviselővé választotta elnökünket és e minőségében is minden befolyását egyesületünk érdekében hasznosította. A kormányhoz intézett kéréseinknek ő a szószólója és több ízben küldöttséget is vezetett az egyes szakminiszterekhez. Ennek eredménye, hogy portomentességet élvezünk, hogy a menedékházak építésénél segélyt kapunk és kiadványaink a hatósági könyvtárak részére megrendelteknek és minden téren érezzük a kormány tagjainak lekötelező támogatását.
Modora a tagokkal és tisztikarral szemben szíves és megnyerő. Különösen jó hatással van, hogy kirándulások alkalmával a mulatságokban élénk részt vesz. Mint szónok kevés szavú, de gondolatokban tartalmas és kénves helyzetekben is szerencsésen oldja meg a kérdéseket.
Született 1856-ban és így még sokat remélhet tőle az egyesület. Életrajzi adataiból kiemeljük, hogy gymnaziumi tanulmányait Budapesten a ref. főiskolában végezte, azután Zürichben tanult és később Bécsben végezte a jogot. Beutazta Svájczot, Olasz, Franczia- és Németországot.